T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN KURA SONUCU
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN KURA SONUCU

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN

11/06/2020 TARİHLİ VE 31152 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA İLİŞKİN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 

            Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanı çıkılmış ve İŞ-KUR tarafından 21-27/07/2020 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 06/08/2020 tarihinde Üniversitemiz Uğur ORAL (A) Konferans Salonunda noter huzurunda Asil ve Yedek aday kurası çekilmiştir.

İŞ-KUR tarafından gönderilen başvuranların nihai listeleri ile Noter tarafından çekilen kura sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Genel Başvuru Listesi için Tıklayınız.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı(Engelli) Asil Listesi için Tıklayınız.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı(Engelli) Yedek Listesi için Tıklayınız.

Asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile ilgili başvuru takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sürekli İşçi Alımı Başvuru Takvimi

Asıl Adayların Evrak Teslimi

07-11/08/2020

Yedek Adaylardan Çağrılanların Evrak Teslimi**

12-13/08/2020

İşe Giriş İşlemleri ve Göreve Başlatılmalar

17/08/2020

**: Asıl adaylardan süresi içinde belge teslim etmeyenlerin, gerçeğe aykırı başvuru yapanların veya hakkından feragat edenlerin yerine liste sırasına göre yedek adaylardan çağrılacaktır.

Kura sonucu asıl olarak yerleşen adayların başvuru sırasında teslim etmesi gereken belgeler.

  1. Dilekçe (Dilekçe İçin Tıklayınız.)
  2. Fotoğraf (2 adet)
  3. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  4. Sabıka Kaydı ( E-Devlet Üzerinden alınacak kare kodlu belge kabul edilecektir. )
  5. Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Başkanlığımızca aslı görülüp onaylanacaktır.)  İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak
  6. Sağlık Kurulu Rapor (Tüm ilan pozisyonları için Tek Hekim Raporu Geçerlidir)
  7. Engelli pozisyonundan atamaya hak kazananlar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için son 6 (altı) ay içerisinde alınmış ve çalışamayacağı alanların belirtildiği sağlık kurulu raporuyla gerekmektedir. (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) durumlarını belgelendirmeleri (raporun aslı veya İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanmış sureti, noter tasdikli sureti veya alındığı hastaneden başhekimlik onaylı sureti) gerekmektedir.
  8. Askerlik Durum Belgesi ( E-Devlet Üzerinden alınacak kare kodlu belge kabul edilecektir.
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr